Condicions generals

Sistemas de computación por módulos, SL, en compliment de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa que amb CIF B63299853 i amb domicili social al c / Sepúlveda, 171, 08011 Barcelona, ​​està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 35.938, Foli 0162, Full 271.883, Inscripció 1ª Sistemes de computació per mòduls, S.L. és propietari de les web www.tecologiamodular.es i www.framoiz.com i els seus subdominis i té per objectiu facilitar i donar suport comercial, al públic en general, de les activitats que les botigues Modular realitzen i els productes i serveis que ven a aquestes més de proveir d'un accés al catàleg on-line de productes informàtics i tecnològics.

LLEI APLICABLE 

Les presents Condicions Generals estan formulades de conformitat amb el que preveu el Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, Llei 7/96 de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, Llei 47/2002 de 19 de desembre de reforma de la Llei 7/96 de 15 gener, Llei 7/98 de 13 d'abril de Condicions Generals de Contractació, Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties en la Venda de Béns de Consum i Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal així com les altres lleis espanyoles que siguin d'aplicació.
OBJECTE D´AMBIT I APLICACIÓ
Les presents condicions generals de la divisió web de Sistemes de computació per mòduls, S.L. (Des d'ara Modular) que regulen els productes i condicions comercials, drets i obligacions de les parts, seran d'aplicació exclusiva dins l'àmbit del lloc web queden excloses l'operativa i condicions particulars que pugui existir en les botigues físiques Modular. Aquestes botigues poden tenir una mera relació de suport local a l'Usuari per al lloc web sense quedar obligada a prestar qualsevol de les obligacions i drets pronunciats a través de les presents condicions generals. La utilització per part de l'Usuari dels serveis d'aquest lloc web implica que accepta totes i cadascuna d'aquestes condicions generals. Modular es reserva el dret a modificar aquestes condicions generals, aplicant les noves que acordi des del moment de la publicació en la pàgina. Les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els béns o serveis ja prèviament contractats.

CONDICIONS D´ACCES A USUARIS

Per poder realitzar una sol·licitud de comanda a través del lloc web l'Usuari haurà de registrar prèviament, indicant les seves dades personals per tal de poder oferir el servicio.Modular requerirà únicament la informació necessària per poder dur a terme la seva tasca comercial. L'Usuari és responsable de l'ús de la clau d'accés o identificació proporcionats. Així mateix, és responsable de mantenir les mateixes en lloc segur i establir els procediments necessaris perquè puguin ser utilitzades únicament per l'Usuari. L'usuari serà responsable de l'ús de les claus que pugui realitzar qualsevol empleat, representant, dependent, apoderat de l'Usuari o persona que hagi rebut les mateixes per indicació de l'Usuari, encara que ja no tingui tal qualitat.

PARTICULARITAT DE L´OPERATIVA
 
Modular proveeix a través de la seva botiga en línia, d'un accés a un catàleg en línia en què es publiquen el catàleg de fonts d'informació d'origen propi i de tercers i on es reflecteix informació sobre la descripció, disponibilitat i preu dels productes procedents de plataformes de distribució internes o externes. El procés de publicació dels catàlegs és totalment automàtic, sense intervenció manual del personal de Modular.Modular fa tots els esforços per assegurar que la informació continguda en el lloc web estigui lliure d'errors. Tot i això, un error en la descripció, la imatge, la disponibilitat i / o el preu de qualsevol producte es podria reflectir en el catàleg on-line sense la garantia que sigui detectat i corregit l'instant per Modular. Per aquest motiu, tota sol·licitud de comanda realitzada a través de la seva botiga en línia serà revisada per un dels seus agents per a la seva validació. En cas contrari es comunicarà amb els usuaris afectats per la seva cancel·lació i reemborsament de les quantitats anticipades que es puguin haver realitzat.

INFORMACIÓ I COMANDES  

Dins de la cistella de la compra apareix un resum de producte (s) afegit (s) sense incloure l'IVA en el preu. En l'apartat TOTAL apareix la suma de producte / s, les despeses d'enviament i manipulació, i l'IVA aplicable. 
Modular començarà a processar les sol·licituds de comanda, un cop acceptades les presents Condicions Generals d'Ús i Contractació. El compromís de qualitat i servei per al lliurament de comandes confirmades procedents de les sol·licituds de comanda registrades quedarà supeditat a l'absència d'errors conforme al punt 5, així com la confirmació d'existències de productes en el moment la seva validació. No obstant això, pel fet que Modular actualitza un cop al dia l'estat d'estoc disponible de cada producte, podria concórrer la circumstància excepcional que en alguns productes d'alta demanda, en el moment de validar la sol·licitud de comanda, no hagués disponibilitat. En cas de no ser possible validar aquesta sol·licitud, Modular es comunicarà amb el Client per oferir una alternativa. En cas que el Client sol·liciti la cancel·lació de la sol·licitud de comanda, es procedirà a reemborsar totes les quantitats anticipades que es puguin haver realitzat pel mateix mitjà de pagament en què van ser efectuades, sense que procedeixi a favor de cap de les parts, indemnització en concepte d'incompliment de contracte, dany emergent o lucre cessant.

CONDICIONS D´ENTREGA
 
El Client tindrà accés a la secció de La meva comanda per conèixer l'estat de la tramitació de la seva sol·licitud de comanda. El termini estimat de lliurament de comandes per a enviaments a domicili o recollida en botigues físiques Modular, és d'un (1) i cinc (5) dies hàbils per a la península Ibèrica i Baleares.Modular farà tot el possible per complir el termini de lliurament indicat , posant en coneixement del Client via correu electrònic o telefònicament qualsevol circumstància que pogués afectar el termini de lliurament habitual que tingués en coneixement. A causa que el catàleg on-line de Modular aglutina la disponibilitat de productes que poden trobar-se localment descentralitzats, podria donar-se la circumstància que, en comandes de més d'un producte, es realitzaran diversos enviaments i per tant lliuraments parcials fins a completar la comanda. En cas de comandes confirmades en què hi hagi productes amb diferents terminis de lliurament, per defecte Modular processarà l'enviament quan tots els productes estiguin disponibles.
Per lliuraments a domicili de productes de gran volum com televisors, armaris de servidor, etc ... aquests seran lliurats a peu de carrer. En el moment de realitzar l'entrega, el Client haurà de verificar minuciosament l'estat en què es lliura la mercaderia i el nombre de paquets lliurats d'acord amb el que indica l'albarà de lliurament del transportista. En cas d'existir errors en el lliurament rebuda o que aquesta es trobi visiblement danyada, és important que es faci reflectir en l'albarà del transportista i posar en coneixement aquests fets a Modular en el termini de 24 hores via correu electrònic a modular @ tecnologiamodular. és o per qualsevol altre mitjà.
 
FORMES DE PAGAMENT
 
Transferència o ingrés bancari: Amb aquesta forma de pagament vostè realitza el pagament per avançat, bé transferint l'import de la comanda des de la seva entitat bancària o bé fent l'ingrés en finestreta en una de les nostres entitats. Amb aquesta forma de pagament NO es paga cap quantitat com a despeses de gestió. Recordeu que les comandes per transferència es guardaran 4 dies naturals en espera del pagament començant l'endemà de realitzar la comanda, passat aquest temps s'eliminaran automàticament. Forma de pagament recomanada per reduir comissions.Targeta de crèdit: Aquesta forma de pagament és immediata, totalment segura i verificada per VISA. Tots els pagaments efectuats mitjançant aquesta forma de pagament seran validats per la seva entitat bancària i en cas de ser acceptats ens serà remès de forma automàtica i instantánea.Requiere d'una clau de seguretat per poder realitzar aquest tipus de pagaments en línia. Consulti a la seva entitat bancària si desconeix la seva clau de seguretat. S'accepten les siguietnes targetes VISA / VISA Electron i Mastercard / Mestre. Aquesta forma de pagament NO comporta despeses de gestió de cobrament.
PAYPAL: totalment segura i verificada. Tots els pagaments efectuats mitjançant aquesta forma de pagament seran validats per la seva entitat bancària i en cas de ser acceptats ens serà remès de forma automàtica i instantània. Requereix disposar d'un compte bancari a PAYPAL per poder realitzar aquest tipus de pagaments online.Esta forma de pagament comporta un 6% de despeses de gestió de cobrament.
DRET A DESESTIMENT

Important:Tindran la consideració de consumidors les persones físiques o jurídiques que actuen en un àmbit aliè a una activitat empresarial, professional o econòmica. Sistemes de computació per Moduls S.L, no acceptarà devolucions per desistiment per part d'empreses, comunitats o professionals.
 
Important:Totes les comandes la opció de transport sigui "Recollida a botiga" seran considerats venda presencial amb la qual cosa una vegada el client inspeccioni el/s producte/s i doni la seva accpetació al mateix/os no estaran subjectes a dret a desistiment.
De conformitat amb el que preveu la normativa vigent, l'Usuari tindrà dret a la revocació de la comanda en un termini de catorze (14) dies hàbils des de la recepció del mateix prèvia comunicació a Sistemes de computació per mòduls S.L.
 
Dins d'aquest termini per a tramitar la devolució, Modular supeditarà la devolució al compliment de les següents obligacions:


La mercaderia s´ha de remetre, junt amb una copia de la factura o albarà de lliurament i el document de Desistimient i Revocació que se proporcionará en un termini máxim de cinc (5) díes, a la direcció proporcionada indicant al paquet la paraul Desistimient  a lexterior del paquet.
S´haurà de retornar el producte amb el seu embalatje original y amb tots wls elements i accesoris inclosos en perfecte estat i protegit amb un embalatge addicional, de manera que no es rebi amb cintes adhesives de transport.

No s´aceptarán devolucions de:
Productes que haguin sigut desprecintats o usats pel client.
Productes configurats o adaptats a mida.
Productes amb el precinte d´apertura o embalatge danyats com pot ser ordinadors, dispositius móvils, memories, procesadors, discos durs, consumibles, etc.
Productes que puguin ser fácilment reproduits amb carácter inmediat o que per la seva natura no puguin ser tornats.
Productes que una vegada activats, registrats, probats o usats ja no es puguin vendre com nous (Impresora, Cartutcho d´impresora, Garantíes etc.)
Productes en els que s´apreci una manipulació o neteja inadecuada.
Productes que requereixin una instalació fixa i haguin sigut instalats posteriorment a la compra (Car-Audio, suports de pantalla, etc).
Les despeses d'enviament, l'assegurança i els desperfectes que pogués patir durant el transport, aniran a càrrec del Client. Modular a reemborsarà
 l'import del producte però no les despeses d'enviament.La recepció del producte no suposarà l'acceptació o conformitat de la devolució; per la qual cosa Modular podrà gaudir d'un termini de set (7) dies per posar de manifest al Client qualsevol disconformitat que pogués presentar-se. A més, es reserva el dret d'aplicar una penalització en el valor del reemborsament inicial en el cas que el producte no arribi en perfectes condicions.


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL.LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny (marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, ..., etc.) així com el codi font i altres elements de software continguts en el lloc web corresponen en exclusiva a Modular llevat que en les mateixes s'indiqui titularitat diferent. La utilització, copiat, plagi, distribució, reproducció, transmissió, manipulació així com qualsevol ús que excedeixi d'una utilització normal per a la presentació del lloc web i l'ús dels serveis oferts constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Modular o del titular dels mateixos i podrà donar lloc a l'exercici de totes les accions judicials o extrajudicials els poguessin correspondre en l'exercici dels seus drets, excepte prèvia autorització escrita de Modular o del titular dels drets. Així mateix, la informació a la qual l'Usuari pot accedir a través del lloc web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d'una altra índole.

Modular no fa responsable, en cap cas, de l'ús il·lícit que l'Usuari pugui fer del material protegit pels drets de propietat intel·lectual i industrial de  tercers continguts al lloc web.

Modular no es responsabilitzarà dels possibles errors de seguretat, ni dels possibles danys que puguin causar al sistema informàtic de l'Usuari ja siguin de maquinari i / o de programari, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de www.tecnologiamodular.es i www.framoiz.com (o els seus subdominis), d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

Utilicem cookies propies i de tercers per a millorar els nostres serveis i mostrarli publicitat relacionada amb les seves preferencies mitjançant l´análisi dels seus hábits de navegació. Si continúa navegant, considerarem que acceptes el seu us.

Acceptar
Búsquedas: Resultados: Tiempo: